Δηλώσεις Κτηματολογίου

Σχετικά με το Κτηματολόγιο

To Κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ’ αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους και η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Οι δηλώσεις κτηματολογίου αποτελούν το μέσο για την επίτευξη αυτού το σκοπού.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2664/1998. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν δηλώσει τα δικαιώματα επί των ακινήτων που κατέχει, αυτά καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 4 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 5 ετών (ή 7 για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού) που προβλέπεται από το νόμο για την αμφισβήτηση των αρχικών εγγραφών γενικά και ειδικότερα για τη διόρθωσή τους από «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε γνωστού.
Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η παραπάνω προθεσμία είναι δωδεκαετής (12) για τους κατοίκους του εσωτερικού και δεκατετραετής (14) για τους κατοίκους εξωτερικού (τελευταία παράταση με το ν.4164/2013).
Μετά το πέρας των άνω προθεσμιών τα ακίνητα που παραμένουν “αγνώστου ιδιοκτήτη” περνούν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης

Σε κάθε περίπτωση για τις δηλώσεις κτηματολογίου χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου

2) Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (κατά προτίμηση αντίγραφο του Ε9 όπου φαίνεται πως έχουν δηλωθεί τα ακίνητα ή αντίστοιχα έγγραφα όπως π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ, λογαριασµό τηλεφωνίας, ∆ΕΗ, ΕΥΔΑΠ,κτλ)

3) Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου (αν υπάρχει), που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο, κληρονοµητήριο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% µε δωρεά, το 30% µε γονική παροχή και το 45% µε αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων

4) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο

5) Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου

** Συνυποβαλλόµενα έγγραφα για τις δηλώσεις κτηματολογίου σε ειδικές περιπτώσεις όπως η Κληρονοµιά ή Χρησικτησία:

1) ∆ικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονοµιάς ή άλλη ισοδύναµη πράξη (π.χ. κληρονοµητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριµένα:

Κληρονοµιά µε διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

Κληρονοµιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

2) Έκτακτη χρησικτησία: Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.). Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής.


Ηλεκτρονική και Αναλογική συμπλήρωση των δηλώσεων Κτηματολογίου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την ορθή και ολοκληρωμένη σύνταξη των δηλώσεων του κτηματολογίου είτε σε αναλογική είτε σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να αποφύγετε τα λάθη και να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες μελλοντικών προβλημάτων που θα σας στοιχίσουν σε χρόνο και χρήμα. Επιπλέον αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας όλη τη διαδικασία της κατάθεσης της δήλωσης ιδιοκτησίας σας στο κτηματολόγιο χωρίς εσείς να χρειαστεί να παρευρεθείτε στο χώρο παράδοσης της δήλωσης, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις ουρές και το μεγάλο χρόνο αναμονής.

Οι δηλώσεις κτηματολογίου συμπληρώνονται είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή και κατατίθενται από εμάς στα αντίστοιχα κτηματολογικά ανά νομό γραφεία παραλαβής που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Eσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας προσκομίσετε:

1) Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας

2) Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (κατά προτίμηση αντίγραφο του Ε9 όπου φαίνεται πως έχουν δηλωθεί τα ακίνητα ή αντίστοιχα έγγραφα όπως π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ, λογαριασµό τηλεφωνίας, ∆ΕΗ, ΕΥΔΑΠ,κτλ)

3) Απλό φωτοαντίγραφο του/των τίτλων (αν υπάρχουν), που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο, κληρονοµητήριο)

4) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο

5) Απλό φωτοαντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος που θα απεικονίζει τη θέση του δηλωθέντος ακινήτου (αν υπάρχει) ή όποιο άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του ακινήτου

*Σε περίπτωση που επιθυμείτε ή που καθίσταται αδύνατον να εντοπιστεί με άλλο τρόπο το ακίνητό σας αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για χρήση στο κτηματολόγιο με χαμηλό κόστος.

Υποβολή ενστάσεων επί των αναρτήσεων των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων

Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ακολουθεί η σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και η φάση της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών με ταυτόχρονη αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
Στη φάση αυτή ο δικαιούχος αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ή ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης.

Σε περίπτωση που απαιτείται απλή διόρθωση των προσωπικών στοιχείων ο δικαιούχος μπορεί να προβεί στη διόρθωση των στοιχείων αυτών συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων» το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ και για το οποίο δεν καταβάλλεται τέλος.

Σε περίπτωση όμως που από την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων παρατηρείται εσφαλμένη καταγραφή που αφορά είτε την ορθή θέση εντοπισμού του ακινήτου είτε τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά τότε απαιτείται υποβολή ένστασης ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών. Σε αυτή τη περίπτωση το γραφείο μας αναλαμβάνει:
την κατά περίπτωση μελέτη του θέματος
τον καθορισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν
τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης βάση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και των ενεργειών που έχουν γίνει
τη συμπλήρωση ενός πλήρους φακέλου για την υποβολή ένστασης

Comments are closed.