Δασικοί Χάρτες

Σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες

Οι δασικοί χάρτες είναι η θεσμοθετημένη καταγραφή των ορίων των δασικών εκτάσεων. Ως δασικές εκτάσεις ή δάση νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται, αντιστοίχως, από δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και οι άβατοι κλιτύες αυτών.

Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται με την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων κατά τη διαδικασία της φωτοερμηνείας ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών και απεικονίζονται υπό μορφή πολυγώνων σε υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών. Στα υπόβαθρα αυτά εμφανίζονται οι δασικές εκτάσεις δύο περιόδων, μίας παλαιότερης περιόδου που στηρίζεται συνήθως στις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 και της πρόσφατης περιόδου η οποία βασίζεται στη φωτοερμηνεία των πιο πρόσφατων αεροφωτογραφιών των ετών 2007-2009.

Η σύνταξη δασικών χαρτών έχει ως τυπικό σκοπό την περιβαλλοντική προστασία των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, επί της ουσίας όμως αποτελούν το εργαλείο του Δημοσίου για την εξασφάλιση της Δημόσιας περιουσίας. Ο δασικός ή χορτολιβαδικός χαρακτήρας μίας έκτασης εγείρει αυτομάτως δικαιώματα κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου καθώς σύμφωνα με το νόμο αποτελούν ισχυρότερο τεκμήριο από τους τίτλους κυριότητας που τυχόν κατέχει ο ιδιώτης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ενημερωθεί ο πολίτης αν οι εκτάσεις που διαθέτει εμπίπτουν ή όχι, ανάλογα με το χαρακτήρα που τους αποδίδεται στους δασικούς χάρτες, στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τι περιορισμούς επιφέρει κάτι τέτοιο ως προς την κυριότητα ή και τη χρήση. Επίσης υψηλή σημασία έχει η χρονολογία στην οποία ανάγονται οι τίτλοι κυριότητας μίας ιδιοκτησίας καθώς επηρεάζει ανάλογα τόσο τις δυνατότητες άσκησης νομής επί αυτής όσο και τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβεί ο ιδιώτης κατά την υποβολή της αντίρρησης.

Στο πλαίσιο αυτό το γραφείο μας μπορεί να σας παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο ώστε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αντιρρήσεων

Τα απαραίτητα στοιχεία/έγγραφα που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ (Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη) και ακολουθούν κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση είναι τα εξής:

α) Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,
β) Τα έγγραφα τα οποία επικαλείστε για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων) ,
γ) Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνετε ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς σας, για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητείται,
δ) Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της φόρμας αντιρρήσεών σας,
ε) Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, και
στ) Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους


Eνέργειες που μπορεί να γίνουν ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της έκτασης στους δασικούς χάρτες

Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος εξαρτώνται από τον χαρακτηρισμό που έχει η έκτασή του στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

A. Εάν η έκτασή σας έχει χαρακτηρισμό ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, (Δασική) τότε μπορείτε:

1. Να υποβάλλετε αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές (πρόδηλο) σφάλμα του δασικού χάρτη
Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη, όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας λόγω αδιαμφισβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορείτε:
i. Να υποβάλλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.”, www.ktimatologio.gr και συγκεκριμένα εδώ.
ii. Να υποβάλλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών που υπάγεται η έκταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
Σημείωση: η υποβολή αίτησης για να ενταχθείτε σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος χρειάζεται αποδοχή από τη Δ/νση Δασών και δεν υποκαθιστά την αντίρρηση.

2. Να υποβάλλετε αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης
i. Η αντίρρηση αφορά μόνο το χαρακτήρα της έκτασης (όχι το ιδιοκτησιακό) και υποβάλλεται από όποιον έχει έννομο συμφέρον .
ii. Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.” στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr και συγκεκριμένα εδώ.
iii. Η αντίρρηση υποβάλλεται κατόπιν καταβολής ειδικού τέλους που καθορίζεται με την ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017) όπως ισχύει.
iv. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).

3. Χρήση και των δύο προηγούμενων
Έχετε τη δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής αντίρρησης και αίτησης για πρόδηλο σφάλμα. Σε αυτή την περίπτωση:
i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος .
ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠ.Ε.Α (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων).

Β. Εάν η έκτασή σας έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε μπορείτε:

Να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία νομιμοποίησης κατοχής δασικών εκτάσεων
Αυτά είναι:

1. Να υποβάλλετε αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές (πρόδηλο) σφάλμα του δασικού χάρτη
Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη (όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφισβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία), τότε μπορείτε:
i. Να υποβάλλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.”, www.ktimatologio.gr και συγκεκριμένα εδώ.
ii. Να υποβάλλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών.

2. Να υποβάλλετε αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης
i. Η αντίρρηση αφορά μόνο το χαρακτήρα της έκτασης (όχι το ιδιοκτησιακό) και υποβάλλεται από όποιον έχει έννομο συμφέρον .
ii. Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.” στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr και συγκεκριμένα εδώ.
iii. Η αντίρρηση υποβάλλεται κατόπιν καταβολής ειδικού τέλους που καθορίζεται με την ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017) όπως ισχύει.
iv. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).

3. Χρήση και των δύο εργαλείων
Σε αυτή την περίπτωση:
i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος
ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση θα εξαιρέσει την έκτασή σας από τη μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότησή σας και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις επιδοτήσεις.

Γ. Χρήση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας

Αν η έκτασή σας έχει χαρακτηρισμό:

1. “ΑΔ”, δηλαδή έκταση Άλλης μορφής στις ιστορικές αεροφωτογραφίες του 1945 ή 1960 και Δασικής μορφής σήμερα στις αεροφωτογραφίες του 2007-2009 (Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών Άρθρο 67, Ν. 998/79). Αυτή η περίπτωση αφορά συνήθως αγροτεμάχια που έχουν δασωθεί λόγω εγκατάλειψης.

  • i. Εφόσον έχετε τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηριστεί (από την Επιτροπή Δασολογίου) ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας. Υποβάλλετε αίτηση για αναγνώριση της έκτασης ως ιδιωτικής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τίτλους, τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας, στο Δασαρχείο της περιοχής σας.
  • ii. Εφόσον οι τίτλοι σου είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004 και η έκταση χαρακτηριστεί (από την Επιτροπή Δασολογίου) ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Υποβάλετε αίτηση για χορήγηση αδείας αλλαγής χρήσης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τίτλους, τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, στο Δασαρχείο της περιοχής σας
  • iii. Εφόσον η έκταση χαρακτηριστεί (από την Επιτροπή Δασολογίου) ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας αν είναι κληροτεμάχιο ή αν έχει έναν από τους τίτλους που προβλέπονται στο αρ. 10 του Ν. 3208/2003 όπως ισχύει. Υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τίτλους, τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης στο Δασαρχείο της περιοχής σου. Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης αναγνώρισης της έκτασης ως ιδιωτικής ή άδειας αλλαγής χρήσης.

2. “ΔΔ ή ΔΑ”, δηλαδή Δασικής μορφής στις ιστορικές αεροφωτογραφίες του 1945 ή 1960 και Δασικής ή Άλλης μορφής σήμερα στις αεροφωτογραφίες του 2007-2009 Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων.

  • (ΔΔ) Αν κατέχετε καστανοτεμάχιο. Χρήση νομοθεσίας για την παραχώρηση καστανοτεμαχίων
  • (ΔΑ) Αν έχετε προσωρινό παραχωρητήριο. Μετατροπή προσωρινών παραχωρητηρίων σε οριστικά μέσα σε τρία χρόνια (αρ.17 3208/03 όπως ισχύει).
    Γι’ αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη

Τέλος εάν η έκτασή σας είναι χαρακτηρισμένη στους δασικούς χάρτες ως “ΑΑ” ή “ΠΑ” δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία περαιτέρω ενέργεια.


Ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων έναντι του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών

Το γραφείο μας διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή καθώς και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά προκειμένου να καταλήξουμε στα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης για εσάς λύσης με το χαμηλότερο κόστος. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα:

1. Τη σύνταξη εξαρτημένου από το ΕΓΣΑ ΄87 Τοπογραφικού Διαγράμματος για την ιδιοκτησία σας καθώς και το Γεωγραφικό εντοπισμό και οριοθέτηση αυτής στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.”

2. Τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας υποβολής αντίρρησης

3. Την τεκμηρίωση αντίρρησης για κάθε ένα από τα επιμέρους τμήματα που θα προκύψουν κατά τον γεωγραφικό εντοπισμό.

4. Την τεκμηρίωση έννομου συμφέροντος

5. Τη συλλογή λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών

6. Τη συγκέντρωση υλικού και προετοιμασία αναλογικού φακέλου αντίρρησης

7. Τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας για την τεκμηρίωση της αντίρρησης (εφόσον κρίνετε ότι απαιτείται).

8. Υπηρεσίες Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε στα τηλέφωνα που βλέπετε παρακάτω.


Comments are closed.